Konsumentköplagen reglerar handeln mellan privatpersoner och företag. Till skillnad från köplagen så är konsumentköplagen tvingande för att skydda konsumenterna. I praktiken innebär detta att företagen inte kan skriva avtal som försämrar konsumentens skydd. Man kan dock avtala om bättre skydd för konsumenterna.

 

Vad gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller köp och byte av lösa saker, exempelvis mobiltelefoner, kläder och livsmedel. Konsumentköplagen gäller även specialtillverkade beställningsvaror, t.ex. en specialbyggd bil.

 

Konsumentköplagen gäller inte:

Konsumentköplagen gäller inte köp som sker mella privatpersoner (läs om köp mellan privatpersoner under rubriken Köplagen). Lagen gäller inte heller köp av så kallad fast egendom, hyresrätter, arrenderätter eller andra nyttjanderätter.

 

Felaktig vara

En vara är att bedöma som felaktig om:

  • Vanan saknar bruksanvisning
  • Om varan avviker från det som du har avtalat med företaget, t.ex. gällande kvalite
  • Installationen av varan ha skötts av företaget på ett felaktigt sätt.
  • Företaget har misslyckats med att upplysa konsumenten om information som är viktig för varans funktion
  • Varans skick är sämre än vad konsumenten har kunnat anta utifrån t.ex. priset

 

Vad kan man kräva om varan är felaktig?

Om en vara är felaktig kan du:

 

  • Kräva att företaget reparerar varan
  • Kräva att du får en ny, motsvarande vara
  • Kräva avdrag på priset eller ekonomisk ersättning för att reparera varan
  • Avvakta med betalningen för att ha en säkerhet gentemot företaget
  • Om felet anses vara av stor betydelse för dig så har du rätt att häva köpet.

 

 

Notera att företaget har rätt att försöka reparera varan inom skälig tid, förutsatt att det inte skapar orimligt stort besvär för kunden.

 

Reklamation av felaktig vara

Att man reklamerar en vara innebär att man kontaktar företaget man köpte varan av och meddelar dem om att ett fel har uppstått. En reklamation ska alltid ske inom en skälig tid efter det att felet har upptäckts, gärna så fort som möjligt. Om du reklamerar inom 2 månader efter det att felet har upptäckts så har du alltid gjort det inom en skälig tid.

 

Du har reklamationsrätt i 3 år enligt konsumentköplagen. De första 6 månaderna antas felet bero på produktions- eller materialfel och därmed ska företaget ersätta dig, förutsatt att företaget inte kan bevisa att det rör sig om ett handhavandefel. Efter 6 månader är det du som konsument som ska bevisa att felet beror på produktions- eller materialfel.

 

Om företaget bryter mot lagen  

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag som du anser bryter mot lagen så kan du få hjälp av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag, utan kostnad. De allra flesta företag följer ARN:s rekommendationer vid tvister. Men om de beslutar att inte följa rekommendationen så kan man få tvisten prövad i en allmän domstol. Detta medför dock en uppläggningsavgift och man kan även få betala rättegångskostnader.