Konsumenttjänstlagen gäller när en privatperson köper en tjänst av ett företag. Till skillnad från köplagen så är konsumenttjänstlagen tvingande för att skydda konsumenterna. I praktiken innebär detta att företagen inte kan skriva avtal som försämrar konsumentens skydd. Man kan dock avtala om bättre skydd för konsumenterna.

 

Vad gäller konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller:

  • Arbeten som utförs på lösa saker, t.ex. reparationer av fordon och mobiltelefoner
  • Arbete som utförs på byggnader, fast egendom eller andra anläggningar. Det kan exempelvis röra sig om renoveringar av hus.
  • Förvaring av lösa saker som t.ex. bilar och möbler

 

Konsumenttjänstlagen gäller inte:

  • Vid transportering av ägodelar, exempelvis vid en flytt
  • Vid reparationer av tidigare sålda varor som har reklamerats
  • Vid produktion av lösa saker
  • Vid montering/installation av en produkt, t.ex. en diskmaskin, där montering/installation ingår i köpet
  • Vid behandlingar som t.ex. massage eller veterinärbesök.

 

Vilka krav ställs på företaget som utför tjänsten?  

Konsumenttjänstlagen ställer höga krav på det företag som utför en tjänst. Företaget ska säkerställa att den person som utför tjänsten är korrekt utbildad och utför arbetet fackmannamässigt, alltså på ett professionellt sätt. De ska även göra allt i sin makt för att undvika missförstånd och avråda dig från att köpa tjänster som inte är till nytta för dig. Om du och företaget inte har avtalat något speciellt så ska företaget även tillhandahålla det material som krävs för att utföra tjänsten. Företaget ska även informera dig om de misstänker att arbetet kommer bli försenat. Utöver detta måste de även följa produktsäkerhetslagen, marknadsföringslagen och säkerhetsföreskrifter.

 

Om den utförda tjänsten inte håller måttet är utförd på ett sätt som inte överensstämmer med ovanstående krav så ska den bedömas som felaktig och ska därmed reklameras.

 

Reklamation av felaktigt utförd tjänst

Att man reklamerar en tjänst innebär att man kontaktar företaget som utfört tjänsten och meddelar dem om att ett fel har uppstått. En reklamation ska alltid ske inom en skälig tid efter det att felet har upptäckts, gärna så fort som möjligt. Om du reklamerar inom 2 månader efter det att felet har upptäckts så har du alltid gjort det inom en skälig tid.

 

Du har reklamationsrätt i 3 år efter det att tjänsten har upptäckts och efter det är det för sent att reklamera. Detta gäller samtliga tjänster, bortsett från arbeten utförda mark, byggnader eller andra fasta saker. Där har du reklamationsrätt i 10 år från och med det att tjänsten är utförd.

 

Om företaget bryter mot lagen  

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag som du anser bryter mot lagen så kan du få hjälp av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag, utan kostnad. De allra flesta företag följer ARN:s rekommendationer vid tvister. Men om de beslutar att inte följa rekommendationen så kan man få tvisten prövad i en allmän domstol. Detta medför dock en uppläggningsavgift och man kan även få betala rättegångskostnader.