Köplagen gäller handel mellan två privatpersoner. Det kan antingen vara du som köper något av en annan privatperson, eller du som säljer något till en annan privatperson.

Observera att köplagen inte är tvingande. Det innebär att köparen och säljaren kan avtala bort köplagens bestämmelser. Detta bör ske med hjälp av ett skriftligt avtal för att underlätta bevisningen vid en eventuell tvist.

 

Ångerrätt

När det gäller köp mellan privatpersoner så har köparen ingen ångerrätt enligt köplagen. Detta går dock, som tidigare nämndes, att avtala bort.

 

Felaktig vara

Det kan vara svårt att bedöma huruvida en vara är felaktig eller inte, speciellt om den är begagnad. Vid köp av begagnade varor så är det vanligt att säljaren, med hjälp av ett avtal, friskriver sig från ansvar vid eventuella fel.

Varan kan betraktas som felaktig om:

  • Varan skiljer sig från säljarens beskrivning.
  • Skicket på varan är betydligt sämre än vad köparen kunde anta, exempelvis utifrån priset.
  • Varan har allvarliga fel som säljaren har varit medveten om och undanhållit den informationen från köparen.

 

Reklamation

Om en vara är felaktig så kan köparen reklamera den till säljaren. Reklamationen måste ske inom en skälig tid från det att felet har upptäckts. Vänta därför inte med att reklamera en vara som du anser är felaktig. Reklamationen måste ske inom 2 år efter köptillfället, efter det är reklamationstiden slut.

Om varan är att bedöma som felaktig så kan köparen:

  • Kräva att säljaren ersätter den trasiga varan med en liknande vara, alternativt att säljaren åtgärdar felet på den ursprungliga varan. Notera att det sällan går att få en liknande vara vid köp mellan privatpersoner.
  • Kräva ett avdrag på priset
  • Kräva att köpet hävs.

I första hand gäller den första punkten, alltså att säljaren ska ersätta/laga varan. Om säljaren inte kan erbjuda köparen en ny eller en lagad vara så kan man kräva avdrag på priset eller häva köpet. Notera att du som köpare enbart har rätt att häva ett köp om felet är av stor betydelse för dig. Köparen kan även kräva ekonomisk ersättning för kostnader som den felaktiga vara har orsakat.

 

Skyldigheter som köparen har

Det är inte bara säljaren som har skyldigheter vid försäljningar/köp. Även köparen måste uppfylla det man har avtalat om. Helt konkret innebär det här att köparen är skyldig att betala det pris som man har avtalat om, i tid och på rätt sätt.

Om köparen inte betalar eller betalar för sent så har säljaren rätt att behålla produkten tills dess att betalningen har kommit och i vissa fall häva köpet. Om en försenad eller utebliven betalning har skapat kostnader för säljaren så har denne rätt till ekonomisk ersättning för dessa av köparen.

 

Om det uppstår en tvist

Tvister mellan köparen och säljaren avgörs i Tingsrätten. Vid prövningar i allmänna domstolar, exempelvis tingsrätt, så tas en ansökningsavgift ut. Man kan även bli tvungen att betala rättegångskostnader i vissa fall.